این فلرها به صورت درجاسوز و پهپادی برای بارورسازی ابرهای سرد استفاده میشود. زمان سوختن هر فلر ۴ دقیقه می‌باشد