شتابدهی و تسهیل‌گری مسائل مربوط به فناوری

پلتفرم فاطر با هدف حل مسائل صنعت و ایجاد اشتغال پایدار، به صورت کاملا منعطف قابل قواره سازی برای صنایع مختلف بوده تا زنجیره کامل فناوری در حوزه های گوناگون، از تعریف مساله تا محصول پایدار مدیریت شود. پلتفرم فاطر به دو صورت تخصصی در قالب مراکز نوآوری و موردی در قالب سندهای همکاری، آماده شتابدهی و تسهیل‌گری مسائل مربوط به حوزه فناوری می‌باشد

حلقه‌های وصل زنجیره فناوری

بهمرسانی

سازوکار چابک و دقیق تعریف مساله

عرضه نیاز به شبکه ملی دانش بنیان

ارزیابی و انتخاب مجری

نظارت و تحویل‌گیری

کارگزاری‌های دانش بنیان

تسهیل گری رشد کسب و کار

شتاب دهنگی

فضای کار

آموزش و منتورینگ

تکمیل تیم

خدمات ویژه

تسهیلات دانش بنیان

تسهیل گری در حوزه مسائل مالی

تامین مالی

سرمایه گذاری

تسهیلات

لیزینگ

ضمانت نامه

صندوق پژوهش و فناوری

تسهیل گری مسائل  حوزه بازار

تجاری سازی

مطالعه بازار

قیمت گذاری

تبلیغات

فروش

/CRM خدمات پس از فروش

فن بازار

صادرات

شناسایی و حل یکپارچه مسائل به کمک فرایندهای فنی و سازمانی

مهندسی سیستم

طراحی سیستمی

رصد هوشمند فناوری

آینده پژوهی

تدوین استاندارد

مدیریت دانش

رفع چالش گلوگاه فناوری

رویدادها

کمپ

بیان نیاز

مسابقات

تور

فاطر شریف با بیش از 5 سال تجربه و کار بفاطر شریف با بیش از 5 سال تجربه و کار با …فاطر شریف با بیش از 5 سال تجربه و کار با …فاطر شریف با بیش از 5 سال تجربه و کار با …ا …

درباره ما بیشتر بدانید