شرکت نوآوران کامپوزیت بعنوان یکی از شرکتهای تولیدی هلدینگ فاطر، پس از آنکه بطور ویژه تحقیقات مربوط به سازه های کامپوزیتی را به نحو احسن به پایان رسانده و چرخه کامل طراحی محصول را پشت سر گذاشت، اکنون، در این حوزه وارد ساخت و تولید نیز شده است. در حال حاضر نمونه های اولیه را به کارفرما تحویل داده و تست های گرفته شده الزامات مورد نظر را پاس کرده است